Ochrana osobných údajov

Vyberte si izbu

V súlade s právnymi predpismi Vám prinášame podmienky Ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľom Penziónu Darinka a webovej stránky penziondarinka.sk je:

  • Jozef Kubov firma JKL services,s.r.o
  • B.Němcovej 9756 058 01 Poprad
  • IČO 46928057
  • DIČ 2024064284

Údaje, ktoré nám poskytnete s vašim súhlasom

Na našej webstránke máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom formulárov (Kontaktný formulár, Rezervačný formulár a pod.). Súčasťou každého formuláru je aj zaklikávacia položka, ktorou nám udelíte súhlas na spracovanie vami zadaných údajov na daný konkrétny účel.

Cookies

Webová stránka penziondarinka.sk nepoužíva, ani nijako neuchováva či spracováva súbory cookies, ktoré sledujú aktivitu užívateľa na webovej stránke, napríklad zo štatistických dôvodov. Nevyužíva službu Google Analytics ani inú podobnú službu na spravovanie aktivít používateľa.

Nevyhnutné cookies - zabezpečujú plnú funkčnosť webovej stránky, nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.

Vaše práva

Právo odvolať súhlas

V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na našich miestach prvého kontaktu alebo zaslaním podnetu na kontaktný b od uvedené v časti Kontaktné údaje.

Právo na prístup k svojim údajom

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom prečo spracovávame vaše osobné údaje, aké kategórie osobných údajov spracovávame, s kým vaše osobné údaje zdieľame, ako dlho tieto údaje uchovávame, či spracovanie zahŕňa automatizované rozhodovanie, či tieto údaje boli prevedené do tretej krajiny.

Právo na opravu

Máte právo nás upozorniť, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali a my máme povinnosť nesprávne údaje opraviť.

Právo byť zabudnutý

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenos údajov

Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

Ako môžete uplatniť svoje práva?

1. Kontaktovanie Zodpovednej osoby – [email protected]

2. Úrad na ochranu osobných údajov – Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Príďte ako hostia, odídete ako priatelia...

Pýtajte sa, rezervujte, objavujte

Napíšte

Priamo cez formulár alebo na email:

[email protected]

Zavolajte

Na všetko Vám radi odpovieme na telefónnom čísle:

+421 905 604 161

Príďte k nám

Boženy Němcovej 1/B Poprad - Spišská Sobota

Nachádzame sa tu